แถลงการณจากโรงพยาบาลรามาธิบดีฉบับที่15 ทําใหคนรัก ìปอî ทฤษฎีสหวงษ

คลี่ยิ้มไดบาง และวันตอมาอาการก็ดีขึ้นมาอีกนิดตามที่อานํ้าออย ไดบอกกลาวถึงการรับรูของปอ ขอใหจากนี้มีแตขาวดีๆ เกิดขึ้นทุกวัน

ทีมแพทยผูเชี่ยวชาญรวมกันสูไปกับ ปอ ทฤษฎีสวนพวกเราทําไดก็คือสวดมนตภาวนา ขอใหคุณความดีที่ปอไดทํามาจากงานกุศล

ìปอî ทฤษฎีสหวงษพระเอกแถวหนาอีกคนของ ชอง 3 ละครเรื่องแรก ìลิขสิทธิ์หัวใจî แจงเกิดใหเขาเปนนักแสดงยอดนิยมคนหนึ่ง

ทั้งหมด โดยไมไดนึกถึงอามิสสินจาง วาจะตองไดเทานั้นเทานี้...

ภาพยนตรบันเทิง ติดตออานํ้าออย ขึ้นปก ปอ จากละครเรื่องแรกของเขา และในโอกาสตอๆ มา ที่ทางเราขอคิว ไมมีการปฏิเสธจากปอและอา

ดวยใจที่เขมแข็งและเบิกบาน ไดเห็นวามีคนรักปอ ทฤษฎีมากแคไหน และสายเลือดของปอ ìมะลิî พาขวัญ สหวงษเขาไปนั่งอยูในหัวใจของพวก

ขอใหปอ ทฤษฎีตื่นขึ้นมา หายจากอาการปวยที่มีโรคแทรกซอนอยูณ ขณะนี้...

ภาพยนตรบันเทิง ขึ้นปก ณเดชนคูกิมิยะ ñ อุรัสยา เสปอรบันดซุปเปอรสตารคูจิ้นจนเปนคู(รัก) จริงที่อยูในกรอบอันดีงาม เปน

เราคนไทยหมดแลว !!!

กัลยาณมิตรที่ดีตอกัน ภาพชุดนี้จากละครเรื่อง ìเลหลับสลับรางî ดําเนินงานผลิตโดย ธิติมา สังขพิทักษ

แฟนละครชอง 3 ทั้งประเทศ อาจแอบบน ìณเดชน-ญาญาî เจอกันบอยจัง แฟนคลับอาจบอก ìไมเห็นบอย ละครหางกันนานแลวนะ

จาก ìรอยฝนตะวันเดือดî แตดวยความที่ทั้งสองมีงานนอกที่ไมใชงานแสดง รวมกันบอย อาจเปนภาพที่คุนตา

แตสําหรับละครเรื่องนี้ìเลหลับสลับรางî มวยถูกคูมากๆ เปนอีกลุกสหนึ่งที่ทาทายความ

สามารถของณเดชน-ญาญา นึกถึงภาพณเดชนกับญาญา ที่จะตองแสดงสลับตัวละครกันก็อดอมยิ้มมิไดรับรองวาสนุกไมผิดหวังแนๆ คะ !!!

แลวพบกันใหมฉบับหนาคะ

บุปผา ภูเขา

บรรณาธิการบริหาร

buppa_jeab@yahoo.com

ได้แต้ม
ธรรมดา -

ความเห็นของลูกค้า (5 คน)

  • 80.00% Complete (success)
    4
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 20.00% Complete (danger)
    1
-
2020-04-18 00:29:33

-
2018-07-08 13:29:09

-
2017-10-14 14:09:01

ดูความคิดเห็นทั้งหมด