พลับพลึงสีชมพู ฉบับ Premium

Wishlist: (1)

สวัสดีผองเพื่อน นอง พี่ที่รักทุกคนคะ รอ Premium by ภาพยนตร์บันเทิงฉบับ พลับพลึงสชีมพู กันอยูหรือ

เปลาคะ รีบหามาไวเลยนะคะ เพราะพวกเราจะไมไดเห็นอิริยาบถของ พี่แอนดริว เกร้กสัน กันงายๆ นัก ทุกภาพในการทํางานละครเรื่องนี้บอกตรงๆ วา...นารักมากทุกคนในกองถาย ตั้งแตผูจัดละคร คุณดาว พอฤทัย ณรงคเ์ดช, ผูกํากับฯ

คุณชุติกุล สุตสุนทร, ผูชวยผูกํากับฯ คุณจักรกฤติ์  แพรประณีต นักแสดงทุกคน รวมไปถึงทีมงานของ บริษัท กัสท์เอ๊นเตอร์เทนเม้นท์

 

Premium เกาะติดคิวที่มีสถานที่ถายทําสวยๆ มาฝากกัน ไกล ใกลไมไดเปนเงื่อนไข ขอเพียงทุกฝายสะดวกใจ เราจึงมีสิ่งที่ไมเหมือนหนังสือบันเทิงฉบับใด ที่มอบความพิเศษใหกับทุกคนที่เปนแฟนละคร ชอง 3 เปนแฟนคลับ แอนดริว เกร้กสัน และนางเอกใหมอามีนา กูล ที่เปนนางเอกนําเดี่ยว ละครเรื่องนี้เปนเรื่องแรกของเธอ

 

พลับพลึงสีชมพู เวอรชั่นของ กัสท์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ยังคงเคาโครงเดิมที่เปนแกนหลักสําคัญของเรื่องไวอยางครบ

ถวน มีบางประเด็นที่เพิ่มเติมเพื่อขยายใหเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น และ ตอนจบของเรื่องมาเพิ่มกันในชวงที่กําลังถายทําละคร ขอแกไขไปจบที่ประเทศอิตาลีลงทุนเพื่อแฟนละครแบบไมเหนียวงบประมาณกันเลยคะ

 

พลับพลึงสชีมพู มีหลากอรรถรส ไมใชละครโรแมนติก-คอมเมดี้อยางเดียว แตยังมีดรามาดวย เพราะเรื่องนี้พระเอก วศิรุต  มีปม มีเรื่องราวของตนเองมากมาย และฉากที่วิศรุตเขาไปกราบ พระองค์หญิงซึ่งเปนยายแทๆ ซีนนี้กระทบใจจริงๆ ในบทไมไดเขียนใหวิศรุตรองไหแตแอนดริว นํ้าตาซึมแสดงดวยใจใชความรูสึก เมื่อเงยหนาขึ้นรับกลอง นํ้าตาหยดทันทีมืออาชีพเขาเลนกันขนาดนี้เลยนะคะ เยี่ยมมากคะ !

กาหลา

บรรณาธิการ

 

 


ดารานำ
แอนดริว เกร้กสัน
ไอซ์ - อามีนา กูล

ออกอากาศ ช่อง 3, หลังข่าว ศุกร์ - อาทิตย์ เวลา 20.20 น.

แนวละคร โรแมนติก คอมเมดี้

 

ได้แต้ม
ธรรมดา -

ความเห็นของลูกค้า (1 คน)

  • 100.00% Complete (success)
    1
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0